Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

BOZP je souhrnem opatření, která jsou stanovena legislativou a konkrétním zaměstnavatelem. Je účinnou prevencí vůči případnému ohrožení nebo poškození zdraví během pracovního procesu. Dále hovoříme o ochraně majetku a lidského zdraví. Povinnost zajistit BOZP vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ.

Výňatky z legislativy

  • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce ("rizika").
  • Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
  • Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky.
  • Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje i na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.
  • Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit první pomoc – umístit lékárničky první pomoci na pracoviště. Vést knihu úrazů na pracovišti a v případě pracovního úrazu zajistit agendu vyšetření, sepsání pracovního úrazu.
  • Provádět prověrky BOZP na všech pracovištích v lhůtách nejméně 1x ročně

Po provedení vstupního auditu nabízíme:

Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333